Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đối tượng tư vấn

Doanh nghiệp là đối tượng định giá được hệ thống hóa theo các tiêu thức sau đây:

 • Theo hình thức doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty hợp danh;
 • Theo chủ sở hữu: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Theo lĩnh vực hoạt động: doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp dịch vụ;
 • Các thực thể doanh nghiệp ở dạng đặc thù khác: xí nghiệp, hợp tác xã,…;

Nội dung tư vấn

 • Tư vấn chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn mua, bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn cơ cấu lại nợ: Tư vấn & giàn xếp các cuộc mua bán nợ chuyên biệt;
 • Tìm kiếm đối tác, giàn xếp mua, bán doanh nghiệp;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 • Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty TNHH Liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài chuyển thành công ty cổ phần).

NO COMMENTS

Leave a Reply