Hội thẩm định giá quốc tế IVSC

Ủy ban Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế (IVSC) là một tổ chức nghề nghiệp độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận. Tôn chỉ hoạt động của IVSC là “làm lớn mạnh nghề định giá/thẩm định giá/đánh giá tài sản trên phạm vi toàn cầu”. Theo tôn chỉ này, IVSC luôn hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cơ bản sau:

– Xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn định giá/thẩm định giá/đánh giá tài sản quốc tế có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội tại đa số các quốc gia. Song song với đó IVSC sẽ hỗ trợ các quốc gia sở tại thông qua việc đào tạo và hướng dẫn áp dụng;

– Hỗ trợ hợp tác và điều phối giữa các tổ chức thành viên tại các quốc gia sở tại và khu vực;

– Hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế khác, như kiểm toán và đầu tư tài chính;

– Là người phát ngôn trên phạm vi toàn cầu, với tư cách đại diện cho nghề định giá/thẩm định giá/đánh giá tài sản.

Với tư cách là một doanh nghiệp Thẩm định giá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Pháp luật Việt Nam quy định (tháng 09/2005), VietValue đã nhanh chóng tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với IVSC. Trong hơn tám năm qua, IVSC đã có nhiều hỗ trợ cho VietValue để phát triển nghề nghiệp và chuyên môn. Trong bối cảnh hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam đang từng bước hoàn thiện và có nhiều hạn chế, sự hỗ trợ của IVSC hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong việc định giá/thẩm định giá/đánh giá các dạng thức tài sản vô hình (doanh nghiệp, thương hiệu & các tài sản trí tuệ khác, …).

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply