Định giá nợ xấu nghiệp vụ chuyên biệt

ĐỐI TƯỢNG ĐỊNH GIÁ
icon_row Các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng
 Các khoản nợ có tài sản đảm bảo & các khoản nợ không có tài sản đảm bảo;
 Các khoản cho vay gắn liền với các chứng quyền và/hoặc các quyển và lợi ích đặc thù khác
 Các quyền đòi nợ, khoản phải thu, cho vay của doanh nghiệp;
 Các khoản nợ ở dạng đặc thù khác
MỤC ĐÍCH ĐỊNH GIÁ
icon_row Làm cơ sở tham chiếu để các tổ chức tín dụng & định chế tài chính khác mua lại nợ của nhau, theo các giao dịch thỏa thuận chuyên biệt
 Làm cơ sở tham chiếu để các doanh nghiệp mua lại nợ của nhau, theo các giao dịch thỏa thuận chuyên biệt;
 Làm cơ sở tham chiếu để các nhóm đầu tư/nhóm cổ đông mua lại nợ từ các định chế tài chính, các doanh nghiệp, theo các giao dịch thỏa thuận chuyên biệt;
 Làm cơ sở tham chiếu cho các vụ phá sản doanh nghiệp;
 Các mục đích khác.

NO COMMENTS

Leave a Reply