Điều kiện & địa vị pháp lý

Điều kiện và địa vị pháp lý

 Giấy Đăng Ký Kinh Doanh của Vietvalue 

 Thông báo 215 về việc công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá 2010 

 Thông báo 216 về việc công bố danh sách thẩm định viên 2010 

 Thông báo 77 về việc công bố các doanh nghiệp thẩm định giá 2011 

 Thông báo 78 về việc công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề 2011

 Thông báo 58 về việc công bố các doanh nghiệp thẩm định giá 2012

 Thông báo 59 về việc công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề 2012

 Thông báo 56 về việc công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành   nghề năm 2013

 Quyết định 545 về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn, định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

 Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

 Giấy chứng nhận là hội viên chính thức của hội thẩm định giá Việt Nam

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply